Regler för anläggande av ny flygplats

Utdrag ur svensk författningssamling

Tillstånd att inrätta en flygplats

5 § För att inrätta en flygplats krävs tillstånd av
regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.
Detsamma gäller om en flygplats byggs om, såvida inte
ombyggnaden är av mindre betydelse för flygplatsens
användning.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om eller i ett enskilt fall besluta att
en flygplats med hänsyn till dess art, trafikens ringa
omfattning eller andra särskilda omständigheter får inrättas
utan ett sådant tillstånd som avses i första stycket.

6 § Ett tillstånd enligt 5 § får meddelas endast om
flygplatsen är lämplig från allmän synpunkt. Vid prövningen
ska hänsyn särskilt tas till flygsäkerheten, relationen till
övrig luftfart och andra transportslag, totalförsvaret samt
särskilda störningar.
Vid tillståndsprövningen ska 3 och 4 kap. samt 5 kap. 3 §
miljöbalken tillämpas. Ett tillstånd som medverkar till att
en miljökvalitetsnorm som avses i 5 kap. 2 § första stycket 1
miljöbalken inte följs får meddelas endast om tillståndet
förenas med de krav som behövs för att följa normen eller om
det finns en sådan förutsättning för tillstånd som anges i 2
kap. 7 § tredje stycket miljöbalken.
Ett tillstånd får inte meddelas i strid mot en detaljplan
eller områdesbestämmelser. Om syftet med planen eller
bestämmelserna inte motverkas, får dock mindre avvikelser
göras. Lag (2010:896).

7 § När ett tillstånd enligt 5 § meddelas, får tillståndet
förenas med villkor. Om tillståndet meddelas av regeringen,
får sådana villkor bestämmas av den myndighet som regeringen
bestämmer.
Drifttillstånd för flygplatser

8 § En flygplats får inte tas i bruk innan den har godkänts
från flygsäkerhetssynpunkt och meddelats ett drifttillstånd
av den myndighet som regeringen bestämmer. Detsamma gäller om
en flygplats byggts om, såvida inte ombyggnaden är av mindre
betydelse för flygplatsens användning. Ett drifttillstånd ska
ges för viss tid. Drifttillståndet ska meddelas den som
driver flygplatsen och ska innehålla de villkor som ska
gälla.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om vilka krav som ska vara uppfyllda
från flygsäkerhetssynpunkt för att ett område ska få användas
som flygplats.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om eller i ett enskilt fall besluta att
en flygplats med hänsyn till dess art, trafikens ringa
omfattning eller andra särskilda omständigheter inte behöver
ha meddelats ett drifttillstånd innan den tas i bruk.

9 § Om de föreskrifter eller villkor som avses i 8 §
åsidosätts i väsentlig grad, ska drifttillståndet återkallas
av den myndighet som har meddelat det. Detta gäller också om
flygplatsen annars inte uppfyller de krav som gäller för
flygplatser. Om det är tillräckligt för att upprätthålla
flygsäkerheten, får ett drifttillstånd i stället för att
återkallas begränsas till att gälla viss del av verksamheten
eller att gälla under vissa förutsättningar.
Ett drifttillstånd ska återkallas tills vidare i avvaktan på
ett slutligt avgörande av återkallelsefrågan, om det på
sannolika skäl kan antas att drifttillståndet kommer att
återkallas slutligt. Om det på sannolika skäl kan antas att
tillståndet kommer att begränsas slutligt, får det begränsas
tills vidare i avvaktan på ett slutligt avgörande.

10 § Den som driver en flygplats ska anmäla om något
inträffar som medför att kraven för drifttillstånd inte
längre är uppfyllda. Om det krävs av flygsäkerhetsskäl, ska
den som driver flygplatsen se till att anläggningen inte
används eller att användningen begränsas.

11 § Om en flygplats, som inte behöver drifttillstånd innan
den tas i bruk, inte uppfyller flygsäkerhetskraven, får
regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer i ett
enskilt fall besluta att den inte får användas eller ange
under vilka förutsättningar den får användas


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.