Allmänflygplats i Haninge

Yes! Detta måste vi värna om, lite egotrippat(eftersom jag bor i Haninge) men det är många fritidsflygare som blivit ”hemlösa” då först Tullinge och seda Barkarby flygplats har stängt. Alla är överens om att Stockholm behöver en allmänflygplats ”men inte på vår gård”.

Jag kommer absolut inte att rösta på Centerpartiet. kolla här>

En artikel som jag kommenterat.

Titta även på detta dokument: Regional utvecklingsplan för
Stockholmsregionen – RUFS 2010

Kan vara trögt att ladda ner så här är ett utdrag som handlar om flyget:

Flyget har en avgörande betydelse för regionens internationella tillgänglighet och Arlandas roll som internationellt flygplatsnav är central för regionens och landets utveckling. För den internationella tillgängligheten spelar även andra trafikflygplatser i östra Mellansverige, framför allt Skavsta, en viktig roll. Allmänflyget har som del i det samlade transportsystemet också en betydelse för regionens nationella och internationella tillgänglighet.

Trafikflygplatser

Arlanda flygplats
Behov av ytterligare rullbanekapacitet kan uppstå under senare delen av 2030- talet. Beredskap för en fjärde rullbana på Arlanda omfattas av riksintresset.

Processen för en ny miljöprövning av Arlanda flygplats har inletts och en ansökan om nytt tillstånd enligt miljöbalken ska lämnas in till miljödomstolen före utgången av år 2010.

Bromma flygplats
Staten och Stockholms stad träffade 2007 ett nytt avtal för Bromma flygplats som reglerar den från 2012 till 2038 förlängda markupplåtelsen för flygplatsändamål.
I avtalet anges att verksamheten på Bromma i huvudsak ska inriktas mot att stödja näringslivets utveckling genom att dels vara en flygplats
för reguljär flygtrafik till och från Stockholm, dels en flygplats för affärsflyget. Bromma flygplats bör behållas som länets andra flygplats med betydelse främst för affärsflyget.

Trafikflygplatser utanför länet
Skavsta flygplats
Skavsta flygplats har haft en stark utveckling under senare år med en profilering som flygplats för lågkostnadsflyg.
Skavsta utgör ett värdefullt komplement till Arlanda för regionens internationella tillgänglighet.
Utbyggnad av Ostlänken kommer att förbättra Skavstas tillgänglighet.

Västerås flygplats
Västerås flygplats ingår i det storregionala flygplatssystemet men har en begränsad roll.

Ärna, Uppsala
Planer finns på att utveckla fd F16/F20 som trafikflygplats för civil luftfart. Tillståndsprövning enligt Miljöbalken pågår.

Allmänflygplatser
Det råder stor brist på flygfältskapacitet för allmänflyget i regionen. Befintliga flygfält behöver utnyttjas effektivare och ytterligare flygplatskapacitet behövs.
En särskild förhandlingsman har på uppdrag av Regionplanenämnden, Kommunförbundet Stockholms län ( KSL), och Länsstyrelsen tagit fram ett förslag till åtgärder för att långsiktigt tillgodose allmänflygets behov av flygplatskapacitet i Stockholmsregionen.
Förslaget innebär att kommunerna i länet och eventuellt också Stockholms läns landsting bildar ett regionalt flygplatsbolag för finansiering och samordning.

Ett läge bör reserveras såväl i den norra som i den södra länsdelen. De alternativ som i första hand föreslås prövas för en sådan markreservation är Bro och Rockelsta/Gillinge samt Krummeltorp och
Ormsta.

Helikopterflygplatser för landstinget och polisen Den planerade helikopterflygplatsen i Myttinge på norra Värmdö har försenats på grund av överklagad detaljplan. En översyn av hur helikopterverksamheten ska hanteras på kort och lång sikt pågår. Alternativ som prövas är Bromma flygplats och Berga AMF1. 180 Regional struktur

Kommentarer inaktiverade.